Ochrana osobních údajů

HARD DOG RACE Kft. (se sídlem: 1036 Budapešť, Lajos utca 78., číslo obchodního rejstříku: 01-09-291006), dále označovaný jako Zpracovatel dat (pořadatel Závodu) odteď jako Provozovatel, v souladu se zákonem CXII z roku 2011, odpovídá za obsah tohoto dokumentu a přijímá odpovědnost za zajištění, aby veškerá správa dat vztahující se k jejich službám odpovídala příslušným zákonům a pravidlům uvedeným v tomto dokumentu.

Zpracovatel dat musí věnovat zvláštní pozornost ochraně soukromý svých partnerů a klientů a respektovat jejich práva na informační suverenitu. Zpracovatel proto zaručuje, že udělá vše, co je v jeho silách, aby zajistil, že všechny osobní údaje, které mu byli poskytnuty, budou zpracovány bezpečně a diskrétně.

Tento dokument je vždy k dispozici na adrese harddograce.cz/registrace/zasady-o-ochrane-dat. Zpracovatel si však vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah tohoto dokumentu. Ti, kteří jsou těmito změnami ovlivněni, jsou informováni prostřednictvím oznámení na webové stránce.

Definice: Pojmy používané v této Ochraně osobních údajů mají v souladu s Informačním zákonem (3) a ustanoveními (4) následující významy:

Subjekt: jakákoliv fyzická osoba identifikovaná nebo – přímo nebo nepřímo – identifikovatelná na základě osobních údajů (Informační zákon 3 (1)); fyzická osoba je taková, která může být identifikována přímo nebo nepřímo – zejména na základě osobních údajů týkajících se osobní identifikace – prostřednictvím jednoho nebo více faktorů (ustanovení 4, článek 1).

Osobní údaje: veškeré informace týkající se daného subjektu – zejména takové identifikátory jako je: jméno, rodné číslo, údaje o poloze, údaje o zařízení, aplikace, online identifikátory zpřístupněné používaným zařízeními a protokoly (IP, cookie) používané subjektem, nebo jiné identifikátory (např. rádio-frekvenční identifikátory – RFID (Ustanovení (30, Preambule)), poznatky týkající se fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identity – a všechny závěry z nich, které souvisejí s daným subjektem (Informační zákon 3 (2), ustanovení 4, článek 1).

Subjekt zacházející s daty/Zpracovatel: fyzická osoba nebo právnická osoba nebo organizace bez právního zastoupení, která – samostatně nebo ve spolupráci s jinými stranami – určuje cíle a metody správy dat, činí rozhodnutí a provádí akce týkající se zpracování dat (včetně použitých nástrojů) nebo dává povolení svému zpracovateli dat o zpracování dat; (Informujte zákon 3 (9), ustanovení 4 (článek 7)).

Zacházení s daty: bez ohledu na použitou metodu se jedná o jakoukoliv činnost nebo kombinaci činností s údaji – zejména shromažďování, zaznamenávání, systematizování, uchovávání, úprava, používání, dotazovní, poskytování třetí straně k přezkoumání, zveřejňování, spojování sdalšími informacemi, omezování, uzavírání, stejně jako prevence před dalším zneužitím dat, pořizování fotografických, zvukových nebo video nahrávek a zaznamenávání fyzických charakteristik pro identifikaci osoby (např. otisky prstů nebo dlaní, vzorky DNA, obraz o duhovce) umožnění třetí straně, aby je přezkoumal, zveřejnění, uzavření, vymazání nebo znehodnocení, stejně jako prevence před dalším využití dat, propojení s dalšími informacemi, omezeními, uzavřením, (např. otisky prstů nebo dlaně, vzorek DNA, obraz o duhovce) (Informační zákon 3 (10), ustanovení 4, článek 2).

Zpracování dat: provádění technických úkolů spojených se správou dat, bez ohledu na použitou metodu a zařízení použité při správě dat a bez ohledu na místo provedení operace, zajištění splnění technických úkolů na datech Informační zákon 3 (17) ).

Zpracovatel údajů: fyzická osoba nebo právnická osoba, organizace bez právního zastoupení, organizace veřejné správy, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který na základě smlouvy uzavřené se Subjektem zacházejícím s daty – včetně smluv uzavřených kvůli zákonnému požadavku – zpracovává osobní údaje jménem Subjektu zacházejícímu s daty (Informační zákon 3 (18), ustanovení 4, článek 8).

Třetí osoba: fyzická osoba nebo právnická osoba nebo organizace bez právního zastoupení, která není předmětem řízení, Subjektem zacházejícím s daty nebo Zpracovatelem (zákon č. 3 (22)) nebo osoby pracující pod přímým dohledem Subjektu zacházejícího s daty nebo Zpracovatelem , který je oprávněn zpracovávat osobní údaje (ustanovení 4 (10));

Souhlas: dobrovolné a jednoznačné vyjádření subjektu vyplývající z faktických a relevantních informací, které jim byly dříve poskytnuty. Vydáním tohoto prohlášení subjekt uděluje jednoznačný souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly – zcela nebo částečně – zpracovány;

Předávání údajů: zpřístupnění údajů určené třetí osobě (Informační zákon 3 (11));

Vymazání dat: znemožnění rozpoznávání dat takovým způsobem, že jejich využití nebo obnova již nejsou možné; (Informační zákon 13.§ 13.)

Nesouhlas: prohlášení subjektu, ve kterém zamítá zacházení se svými osobními údaji a požaduje zrušení zacházení s jeho osobními údaji a jejich vymazání; (Informační zákon, 3(8))

Událost spojená s ochranou dat: trhlina v ochraně osobních údajů, která vede k neúmyslnému nebo nezákonému vymazání údajů, jejich ztrátě, změně, neoprávněné komunikaci nebo neoprávněnému přeposlání, skladování nebo jinému zacházení s osobními údaji.

Pravidla zahrnující zacházení s osobními údaji a poskytováním dat

Cíl zpracování údajů: Zpracovatel údajů zachází s danými osobními daty výhradně za účelem pořádání Závodu v souladu s příslušným zákonem.

Rozsah osobních údajů: závodníkem poskytnuté osobní údaje, které jsou potřebné pro registraci na Závod: jméno, datum a místo narození, rodné příjmení matky, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo, telefonní číslo na kontaktní osobu v případě nehody, údaje o psovi: jméno, číslo čipu, očkovací průkaz nebo číslo psího pasu, možné platby daní nebo další poplatky. Další data vyžadovaná pro vystavení faktur pro zaplacení registračního poplatku a další možná data vyžadovaná pro platbu pořadateli závodu.

Údaje vyžadované během procesu Registrace jsou důvěrné. Osoba zodpovědná za správu osobních údajů je může použít pro usnadnění realizace Závodu. Kromě osoby zodpovědné za správu dat může s osobními údaji zacházet i Zpracovatel (oganizátor závodu).

Subjekt je zodpovědný za pravdivost uvedených údajů a to tak, že nepoškodí práva třetí strany.

Účastí na Závodu závodníci automaticky souhlasí a přijímají Pravidla závodu a Pravidla ochrany osobních údajů, dále souhlasí s následujícím:

a) poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování údajů je umožněno přes jejich dobrovolné vložení do systému; účastí na Závodu závodník dobrovolně poskytuje souhlas se zpracováním jeho údajů, s dokončením registračního procesu a s poskytnutím svých osobních dat;

b) proces zpracování osobních provádí Zpracovatel údajů nebo Operátor.

c) pořadatel Závodu může závodníkova osobní data a informace bezplatně použít k vykonání závodu a jeho dokumentaci.

d) Příjmutím Pravidel závodu závodník akceptuje, že mu Zpracovatel údajů nebo jeho Operátor, budou zasílat newslettery a další informace ohledně dalšího závodu a to na uvedenou emailovou adresu.

e) Pořadatel Závodu, jako Zpracovatel údajů událostí pořádaných Hard Dog Race, umožňuje závodníkům uchovávat jejich data tak, že je nemusí vypňovat při registraci na další závody. Pokud si Závodník uchování dat nepřeje, může iniciovat vymazání veškerých svých dat hned, jak je daný Závod, na který byl přihlášen, uzavřen.

f) Pořadatel Závodu, jako Zpracovatel údajů událostí pořádaných Hard Dog Race, musí osobní údaje závodníků sdílet se svým franšízovým partnerem ve vztahu k danému závodu. V tomto případě se z franšízového partnera stává Zpracovatel údajů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas Subjektu v souladu s Informačním zákonem (1,a) a Ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. A).

Doba uchování osobních údajů: Do doby, než Subjekt zažádá o jejich smazání nebo maximálně 8 let.

Zasílání Newletterů:

Zpracovatel údajů poskytuje službu zasílání Newsletteru (cílený reklamní email). Zpracovatel údajů umožňuje Subjektům vybrat, zda si přejí informační email s informacemi o dostupných službách a dalších novinkách, dostávat, či nikoliv.

Cílem zpracování dat je informování Subjektů a uchování kontaktu s nimi pro snadnější zasílání informací – zasíláním Newsletteru. Zpracovatel údajů bude zasílat novinky a další nabídky přes online newsletter a přímé reklamní emaily těm závodníkům, kteří se o ně přihlásí.

Právní základ pro zpracování osobních údajů: souhlas subjektu podle následujícího: Informační zákon 5 (1, a); Občanského zákoníku § 6 (1); 13 / A (4) a Ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. A).

Zasílání Newsletterů, podle Občanského zákoníku § 6 (1), vyžaduje předchozí, jednoznačný a výslovný souhlas návštěvníka webové stránky. Pro udělení souhlasu se zasíláním Newsletteru musí Subjekt podat schválení získané od Zpracovatele dat nebo přijmout podmínky Zpracování dat zaškrtnutím příslušného políčka na webových stránkách a kliknout na tlačítko „Schválit“ (toto je možno udělat na webových stránkách, v mobilní aplikaci nebo v internetovém obchodě). V případě elektronického schválení obdrží Subjekt potvrzovací email o úspěšném zapsání.

Cíl se zacházením osobních dat: Pro příhlášení k odebírání Newsletteru musí subjekt poskytnout své jméno a emailovou adresu. Jméno je potřeba pro oslovení subjektu a emailová adresa je důležitá pro uchování kontaktu.

Subjekt je zodpovědný za pravdivost uvedených údajů a to tak, že nepoškodí práva třetí strany.

Doba uchování osobních údajů: Do doby, než Subjekt zažádá o jejich smazání nebo maximálně 8 let. Zpracovatel údajů si vede seznam osob, které udělily souhlas se zasíláním Newsletterů. Pokud Subjekt zruší své schválení o zacházení se svými osobními daty k reklamním ú

čelům, pak Zpracovatel údajů smaže veškerá data o Subjektu ze své databáze a ze seznamu příjemců Newsletteru. Zrušení zasílání Newsletterů je možné přes přímý odkaz v každém Newsletterovém emailu a na webových stránkách Zpracovatele údajů.

Ohledně schválení zasílání Newsletterů je Pořadatel závodů považován za Zpracovatele dat, zatímto Operátor a franšízový partner/partneři jsou považováni za pracovníky s daty.

Třetí strana nemá možnost získat osobní údaje závodníků, pokud o tom sám Závodník (vlastník dat) nemá informace a neudělí souhlas – toto neplatí v případě, kdy by neposkytnutí dat odporovalo zákonu.

Pořadatel Závodu zaručuje, že s osobními daty bude zacházeno v souladu s příslušnými právními požadavky. V případě nedodržení práv o zacházení s osobními údaji Subjektu se pro nápravné opatření obraťte na Zákon č. CXII z roku 2011 O sebeurčení v oblasti informací a svobodě informací (dále jen Informační zákon). Pro více informací o ochraně osobních dat fyzických osob a volném pohybu těchto informací, se obraťte na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. V souladu s dříve uvedenými zákony může Závodník žádat o úpravu svých osobních dat nebo o omezení s jejich zacházením, může namítat způsob, jak je s jeho údaji zacházeno; nebo se zeptat na informace ohledně zpracování jeho osobních údajů. Subjekt má také právo na zaslání svých osobních údajů ve formě čitelné strojem nebo má právo svá data přeposlat jinému zpracovateli dat pokud je jejich zacházení s daty schváleno a prováděno v automatizované formě. Závodníci, kteří si přejí svá data vymazat nebo změnit v databázi, tak mohou učinit bezplatně žádostí kdykoliv bez jakýchkoliv omezení a odůvodnění přes emailovou adresu info@harddograce.hu nebo papírově poštou (na adresu Pořadatele Závodu). V obou případech musí být předmět emailu/dopisu: Hard Dog Race event [datum závodu] vymazání osobních údajů. Závodník bere na vědomí, že v případě vymazání jeho dat ze systému v době, kdy je Závod otevřený, povede k jeho diskvalifikaci na daném závodu, jelikož Organizátor nebude schopen zajistit jeho účast bez poskytnutých dat.

Zacházení s Cookies:

Cookies jsou malé textové dokumenty, které jsou posílány z webových stránek do Vašeho počítače a jsou uchovávány na Vašem pevném disku. Tyto dokumenty pak používá Váš webový prohlížeč a posílá je zpět na webové stránky, které právě prohlížíte. Existují cookies, které se automaticky vymaženou, jakmile zavřete prohlíženou webovou stránku, a takové, které se opět odešlou, jakmile otevřete stejnou webovou stránku, která tyto cookies do Vašeho počítače uložila. Cookies obsahují jméno webové stránky stejně jako jméno, velikost a dobu trvání samotné cookie. Povolení ohledně cookie si můžete nastavit v možnosti „Nastavení“ Vašeho webového prohlížeče.

Využití určitých cookies je vyžadováno stránkámi Zpracovatele osobních údajů, především při registraci. Pokud jsou cookies zablokované, pak některé funkce a funkce založené na cookies nebudou fungovat. Pokud dovolíte Vašemu webovému prohlížeči přijmout cookies přes Vaše nastavení, pak se na tento krok může Zpracovatel dat dívat jako na schválení zasílání cookies z jeho webových stránek. Pokud si nepřejete dát souhlas k zasílání cookies, zablokujte tuto možnost ve Vašem nastavení.

Pro účely zobrazování reklamy na Webových stránkách Zpracovatele údajů a pro účely sbírání statistických údajů, třetí strana (např. Google) může do Vašeho počítače cookies zaslat. Cílem cookies třetí strany je zobrazování odpovídající reklamy Vašim požadavkům nebo vytváření statistických údajů o návštěvnících našich Webových stránek a jejich zvyky.

Pro více informací ohledně používání cookies společností Google na jejich partnerských webových stránkách, klikněte zde: policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Jméno Zpracovatele údajů: HARD DOG RACE Kft.
Adresa Zpracovatele údajů: 1024 Budapešť, Lövőház utca 2-6., 4. em.,
Emailová adresa Zpracovatele údajů pro uchování kontaktu: info@harddograce.hu
Obchodní identifikační číslo: 01-09-291006
Daňové identifikační číslo: 25820922-2-41
Jméno registrující organizace: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonní číslo: +36 20 529 2110
Registrační číslo ochrany údajů: NAIH-112808/2017

Pořadatel Závodu je povinný dodržovat jeho povinnosti vyplývající ze Zákoně CXIX z roku 1995 O zacházení s údaji o jménech a adresách pro účely výzkumu a přímého marketingu.

Účastníci mají právo protestovat proti způsobu zacházení s jejich osobními daty. Pořadatel závodu je zodpovědný prověřit stížnosti v co nejkratším čase, maximálně do 15 dnů, rozhodnout se a informovat osobu, která si stěžovala, písemnou formou.

Subjekt má právno na soudní nápravu.

Pokud Subjekt nesouhlasí s rozhodnutím Zpracovatele údajů, do 30 dnů od obdržení písemného rozhodnutí, se může dovolat k soudu.

Dotazy ohledne soudních vyrovnání nebo stížností mohou být odkazovány na Státní úřad pro Ochranu osobních údajů a Svobody informací:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
ugyfelszolgalat@naih.hu
1530 Budapest, Pf.: 5. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
36 (1) 391-1400
http://www.naih.hu

Případy nedodržení podmínek Ochrany osobních údajů musejí být předány dohlížející organizaci (NAIH) – Zpracovatelem osobních údajů bez zbytečných zpoždění – do 72 hodin – výjimka nastává v případě, kdy událost nenese žádné ohrožení na právo fyzické osoby. Pokud událost nedodrží podmínky Ochrany osobních údajů, nese ohrožení na právech a svobodě fyzické osoby, pak Zpracovatel informuje neprodleně danou organizaci.

Pořadatel informoval Státní úřad pro Ochranu osobních údajů a Svobody informací (NADP) o informacích uvedených v Pravidlech závodu; Státní úřad tyto informace zaregistroval pod složkou NAIH-112808/2017.

Tímto dokumentem, HARD DOG RACE Kft, naplnilo své povinnosti pro předběžné informace, jak je specifikováno v Zákoně č. CXII z roku 2011 O sebeurčení v oblasti informací a svobodě informací.

Pravidla Ochrany osobních údajů byla připravena v maďarském, anglickém, polském, českém, slovinském, italském a německém jazyce.

V případě nesrovnalostí v jazykových překladech, maďarská verze těchto Pravidel převládá.

Budapešť, 10. července 2018
HARD DOG RACE Kft.